ساعات کاری

ساعت۸صبح الی ۲بامداد یکسره

شماره تلفن های مجموعه

1213 760 0513

ایمیل مجموعه

Ghadirvaghader@gmail.com

آدرس شعبه

بین جانباز و تقاطع خیام مقابل سالن بهشتی